સંપર્ક કેન્દ્ર


મંડળનું નામ: શ્રી ઔદીચ્ય ટોળક સમસ્ત પૌલત્સ્ય નવદુર્ગા મંડળ 

મંડળની ઓફીસ: શ્રી નવદુર્ગા માતાનું મંદિર, મુ. કનીજ, તા. મહેમદાવાદ, જી. ખેડા

શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ વ્યાસ (પ્રમુખ)
૬, રામાનંદ કોલોની, રાજપુર રેલ્વે કોલોની સામે, પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૮
ફોન: ૦૭૯- ૨૫૪૬૯૦૦૧ , 94277 01553

શ્રી સુનિલભાઈ જશવંતલાલ વ્યાસ (ઉપપ્રમુખ)
510, મુળજી પારેખની પોળ , વાડીગામ, દરિયાપુર, અમદાવાદ-380 001
ફોન: 079 22123445, +91 92768 43405

શ્રી નવનીતલાલ હરીલાલ વ્યાસ ઉપપ્રમુખ (વડોદરા) :
સી/૧૩, પ્રાર્થના-રુદ્રા સોસાયટી, વિભાગ-૨, અંબાલાલ પાર્ક પાસે, કરેલી બાગ, વડોદરા - ૧૮
ફોન: ૦૨૬૫ - ૨૪૮૩૮૧૭, 99257 65020

શ્રી દેવાંગભાઈ ઇન્દુપ્રસાદ વ્યાસ (મંત્રી શ્રી - અમદાવાદ)
૩૧, નુતન સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૭
ફોન: ૦૭૯- ૨૬૬૫૧૨૦૪, 94281 05056

શ્રી વિજયભાઈ કનૈયાલાલ વ્યાસ (મંત્રી શ્રી - વડોદરા)
એ-42, વૃંદાવન સોસાયટી , બ્રાઈટ  પાછળ , વી.આઈ.પી. રોડ,  કારેલીબાગ,વડોદરા-390 018
ફોન: 0265 2483148 

શ્રી નૈનેશભાઈ દિનેશભાઇ વ્યાસ (સહમંત્રીશ્રી - અમદાવાદ )
25468008, 98252 88017

શ્રી વિનયભાઈ લક્ષ્મીપ્રસાદ વ્યાસ (સહમંત્રીશ્રી - વડોદરા)
2487576, 98249 34169

શ્રી મલય મધુકાન્તભાઈ વ્યાસ (કોષાધ્યક્ષ - અમદાવાદ)
26613163, 94279 40566

શ્રી યોગેશભાઈ કાંતિલાલ વ્યાસ (કોષાધ્યક્ષ - વડોદરા)
99985 30266

શ્રી ઉમેશભાઈ હર્ષદરાય વ્યાસ (ઈ -ઓડિટર - અમદાવાદ)
98798 14704

શ્રી રાજેશભાઈ શાંતિલાલ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - અમદાવાદ)
25380608

શ્રી અસિત નરહરિપ્રસાદ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - અમદાવાદ)
99787 43398

શ્રી બિમલભાઈ સુરેશચંદ્ર વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - અમદાવાદ)
93740 06464

શ્રી મુકેશ મધુસુદન વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - અમદાવાદ)
98796 35320

શ્રી કંદર્પ જમદગ્નિ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - નડિયાદ )
80005 85388

શ્રી શૈલેષભાઇ શાંતિલાલ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - અમદાવાદ)
25380608

શ્રી નયન સુભાષભાઈ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - વડોદરા)
2340118, 94286 92288

શ્રી હિરેન પ્રદીપભાઈ વ્યાસ (કારોબારી સભ્ય - વડોદરા)
94269 48234

વેબ સાઈટ અપડેટ માટે:
શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ વ્યાસ 
૬, રામાનંદ કોલોની, રાજપુર રેલ્વે કોલોની સામે, પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૮
ફોન: ૦૭૯- ૨૫૪૬૯૦૦૧ 

હિતેશ હરિવદન વ્યાસ (હાલ Australia )
૭૮૯/૪, મધુવન સોસાયટી,   કલ્પવૃક્ષ  કોમ્પ્લેક્ષ સામે, ગોત્રી રોડ, વડોદરા - ૨૧
ફોન: ૦૨૬૫ - ૨૩૫૨૯૧૧

ઈ-મેઈલ : atspnavdurgama@gmail.com