સંપર્ક કેન્દ્ર


મંડળનું નામ: શ્રી ઔદીચ્ય ટોળક સમસ્ત પૌલત્સ્ય નવદુર્ગા મંડળ 

મંડળની ઓફીસ: શ્રી નવદુર્ગા માતાનું મંદિર, મુ. કનીજ, તા. મહેમદાવાદ, જી. ખેડા

શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ વ્યાસ (પ્રમુખ)
૬, રામાનંદ કોલોની, રાજપુર રેલ્વે કોલોની સામે, પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૮
ફોન: ૦૭૯- ૨૫૪૬૯૦૦૧ 

શ્રી સુનિલભાઈ જશવંતલાલ વ્યાસ (ઉપપ્રમુખ)
510, મુળજી પારેખની પોળ , વાડીગામ, દરિયાપુર, અમદાવાદ-380 001
ફોન: 079 22123445, +91 92768 43405

શ્રી નવનીતલાલ હરીલાલ વ્યાસ ઉપપ્રમુખ (વડોદરા) :
સી/૧૩, પ્રાર્થના-રુદ્રા સોસાયટી, વિભાગ-૨, અંબાલાલ પાર્ક પાસે, કરેલી બાગ, વડોદરા - ૧૮
ફોન: ૦૨૬૫ - ૨૪૮૩૮૧૭

શ્રી દેવાંગભાઈ ઇન્દુપ્રસાદ વ્યાસ (મંત્રી શ્રી - અમદાવાદ)
૩૧, નુતન સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૭
ફોન: ૦૭૯- ૨૬૬૫૧૨૦૪

શ્રી વિજયભાઈ કનૈયાલાલ વ્યાસ (મંત્રી શ્રી - વડોદરા)
એ-42, વૃંદાવન સોસાયટી , બ્રાઈટ  પાછળ , વી.આઈ.પી. રોડ,  કારેલીબાગ,વડોદરા-390 018
ફોન: 0265 2483148

યુવા કારોબારી

શ્રી શૈલેશભાઈ શાંતિલાલ વ્યાસ (પ્રમુખશ્રી-અમદાવાદ)
2-એ, નવનિર્માણ અગમ-નિગમ સોસાયટી, આનંદનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, પોસ્ટ ઇસનપુર, અમદાવાદ-382 443
ફોન: 079 25380608

શ્રી પંકજભાઈ પ્રેમાનંદ વ્યાસ (ઉપપ્રમુખશ્રી-વડોદરા)
7, રૂપલ પાર્ક સોસાયટી, ઈ.એસ.આઈ. હોસ્પિટલ પાસે, ગોત્રી રોડ, વડોદરા-390 021
ફોન: 0265 2340119, +91 94286 92288 

મહિલા કારોબારી
શ્રીમતી પદ્માબેન જયેન્દ્રભાઈ વ્યાસ
૬, રામાનંદ કોલોની, રાજપુર રેલ્વે કોલોની સામે, પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૮
ફોન: ૦૭૯- ૨૫૪૬૯૦૦૧ 

શ્રીમતી પ્રજ્ઞાબેન શશીકાંત વ્યાસ 
સી-3, દેવભૂમિ સોસાયટી, નિગમ રોડ, સ્મૃતિ મંદિર સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - 380 050
ફોન: 079 25891540

વેબ સાઈટ અપડેટ માટે:
શ્રી જયેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ વ્યાસ 
૬, રામાનંદ કોલોની, રાજપુર રેલ્વે કોલોની સામે, પુનીત માર્ગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૮
ફોન: ૦૭૯- ૨૫૪૬૯૦૦૧ 

હિતેશ હરિવદન વ્યાસ (હાલ Australia )
૭૮૯/૪, મધુવન સોસાયટી,   કલ્પવૃક્ષ  કોમ્પ્લેક્ષ સામે, ગોત્રી રોડ, વડોદરા - ૨૧
ફોન: ૦૨૬૫ - ૨૩૫૨૯૧૧

ઈ-મેઈલ : atspnavdurgama@gmail.com